Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Indledning:
  Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, parterne ikke har truffet anden skriftlig aftale.
  Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse på alle aftaler vedrørende salg af produkter og serviceydelser, som køber har indgået med Scanunit Danmark A/S (herefter benævnt ”sælger”).
 2. Produktoplysninger
  Oplysninger om produktet, som forefindes i kataloger, prislister, annoncer eller lign., er kun bindende for sælger i det omfang, der er henvist hertil i tilbuddet eller accepten/ordrebekræftelsen. Individuelle krav og forudsætninger fra købers side er alene bindende for sælger i det omfang, sælger har accepteret disse skriftligt.
  Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende produktet, som udleveres til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videredistribueres eller på anden måde misbruges.
 3. Pris:
  Fakturering finder sted til den på leveringsdagen gældende pris. Såfremt ændringer i overenskomstmæssige lønninger, i råmaterialer og/eller valutakurser, toldsatser, fragt, forsikringspræmier o.l. medfører en forhøjelse af sælgers fremstillingspris, forbeholder sælger sig ret til tilsvarende ændring i den opgivne pris. Dette skal også gælde ved successive leveringer, såfremt der over leveringsperioden måtte ske sådanne ændringer som foran anført.
  Betalingsfrist aftales mellem sælger og køber fra gang til gang. Fra forfaldstid debiteres morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.
 4. Ret til mellemsalg
  Indtil købers accept af et sælger afgivet tilbud, er sælger berettiget til helt eller delvist at indgå aftale med tredjemand vedrørende de af tilbuddet omfattede produkter med den virkning, at tilbuddet bortfalder.
 5. Leveringssted:
  Leveringen sker ab fabrik, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varer herefter. Dette gælder også i de tilfælde, hvor det aftales, at sælger afholder udgifterne til varens videre transport.
 6. Force majeure:
  Såfremt leveringen hindres eller væsentligt vanskeliggøres som følge af krig, eller krigslignende tilstande, uroligheder, bestemmelser eller handlinger fra nogen myndighed eller regerings side, herunder import- og eksportrestriktioner og strejke, lockout, sammenbrud af maskineri, uheld under afprøvning eller transport, omfattende brandskade, manglende tilførsler af råmaterialer eller andre uden for sælgers herredømme liggende omstændigheder, udskydes den angivne leveringstid så længe en sådan hindring vedvarer. Køberen kan i denne anledning hverken ophæve eller annullere handlen, og sælger ifalder ikke erstatningsansvar for en eventuel forsinkelse af leveringen, opstået som følge af de angivne omstændigheder. Såfremt en hindring som anført har vedvaret i 3 måneder fra den angivne leveringsdag, er såvel køberen som sælgeren dog berettiget til at annullere handlen, uden at den anden part herved kan rette krav mod den, som annullerer handlen. Ved løbende leveringer skal tilsvarende regler gælde for de enkelte leveringer.
 7. Mangler:
  Konstateres der mangler ved de leverede varer, er sælger forpligtet til at afhjælpe manglen uden beregning, medmindre sælger i stedet vælger at foretage om levering. Køber kan ikke hæve handlen, kræve om levering, forlange forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstatning.

Sælger har ikke pligt til at foretage afhjælpning udover 3 måneder efter købers første skriftlige reklamation.

Såfremt manglerne ikke er afhjulpet, evt. ved om levering, senest 3 måneder efter købers første skriftlige reklamation, er køber dog berettiget til at hæve handlen, såfremt manglen må anses for væsentlig..

Købers ret til at reklamere bortfalder i tilfælde af indgreb og/eller ændringer i produktet foretaget af køber eller tredjemand samt i tilfælde af naturlig slid, fejlagtigt eller skødesløs behandling, overbelastning, forkerte driftsmidler eller manglende overholdelse af sælgers monterings/betjeningsforskrifter.

 1. Reklamationer:
  Reklamationer skal fremsendes skriftligt inden 8 dage efter købers modtagelse af den pågældende levering. I modsat fald mister køberen retten til at påberåbe sig de forhold, som har givet anledning til reklamationen.
 2. Ejendomsforbehold:
  Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælgeren, indtil alle ydelser, inkl. morarenter er betalt. Hvis flere effekter er solgt på samme aftale, er ejendomsforbeholdet gældende, indtil købesummen for samtlige effekter er betalt.
 3. Returvarer:
  Returvarer modtages kun efter forudgående aftale, og der fradrages min. 20 % af salgssummen for returvaren i returneringsomkostninger. Specielt fremstillede og hjemtagne varer tages ikke retur.
 4. Ansvar for varens skadeforvoldelse (produktansvar):
  Sælgeren er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det bevises, at skaden skyldes grove fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre, som sælger bærer ansvaret for.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter/ejendom, hvori varen indgår, medmindre det bevises, at skaden skyldes grove fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre, som sælger bærer ansvaret for.

Sælgeren er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset, jf. ovenfor.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælgeren og køberen er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget af materiellet.

 1. Erstatning:
  Såfremt sælger uanset ovenstående måtte ifalde erstatningsansvar over for køber, kan kravet dog på intet tidspunkt overstige værdien af det leverede produkt. Sælgeren kan endvidere ikke gøres ansvarlig for driftstab, mistet avance eller andet indirekte tab
 2. Ugyldighed
  Såfremt et eller flere vilkår i nærværende salgs- og leverings-bestemmelser ikke kan håndhæves som følge af, at de strider imod præceptiv lovgivning eller af anden grund anses for ikke-vedtaget, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne.

14 Værneting:
Alle salg er undergivet dansk rets regler. Alle tvistigheder skal afgøres ved retten i Kolding med mindre andet er aftalt med køber.